top of page

Tyto obchodní podmínky se vztahují na všechny naše nabídky.

 

Všeobecné obchodní podmínky AKClassics- GEE-LS s.r.o. IČ: 29124662 DIČ: CZ29124662 Stanovice 64, 36001

 

1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky byly zřízeny a jsou platné od 1.10.2019

 

2. Definice V těchto Všeobecných podmínkách se používají následující pojmy

 

A. automobil: osobní automobil, ať už označovaný jako oldtimer, klasický automobil, klasický nebo jiný automobil; b. kupovaný automobil: automobil, který prodávající na základě dohody s kupujícím zakoupí a prodá kupujícímu; C. smlouva: smlouva o koupi a prodeji klasického, nového nebo ojetého vozu, případně dílů nebo příslušenství vozu, poskytovaných prodávajícím; d. prodávající: ten, kdo na základě smlouvy prodává nový nebo ojetý automobil nebo jeho část nebo příslušenství; E. kupující: ten, kdo na základě smlouvy koupí nový nebo ojetý automobil, případně díly nebo příslušenství automobilu; F. zadání: dohoda o vyhledání vhodného vozu, provedení průzkumu určitého vozu, provedení montážních, demontážních, opravárenských nebo údržbářských prací, dobrovolné nebo ze zákona povinné prohlídky a posouzení škod, každá samostatně nebo společně označovaná jako „činnosti '; G. klient: ten, kdo pověřuje společnost výkonem svěřených činností; h. společnost/opravář: ten, kdo vykonává činnosti týkající se vozu a/nebo částí vozu; i. záruka: záruka poskytovaná výrobcem, dovozcem nebo prodejcem těchto vozů, autodílů nebo příslušenství; tato záruka je nebo nebyla připsána ve smlouvě.

 

3. Prodej a nákup

 

ČLÁNEK 1 – NABÍDKA Nabídka prodávajícího je vystavena ústně, písemně nebo elektronicky a je – v případě, že je stanovena lhůta pro přijetí – platná v uvedené lhůtě. Elektronické přijetí nabídky kupujícím je platné pouze v případě, že toto bylo potvrzeno prodávajícím. V případě, že není uvedena lhůta pro přijetí, zůstává nabídka v platnosti po dobu dvou pracovních dnů za předpokladu, že vůz zůstal neprodaný a/nebo dostupný.

 

ČLÁNEK 2 – SMLOUVA Smlouva musí být zdokumentována písemně nebo elektronicky. V případě písemné smlouvy musí být kopie dodána kupujícímu. Absence písemné nebo elektronické dohody však neruší smlouvu.

 

ČLÁNEK 3 – OBSAH SMLOUVY Ve smlouvě zdokumentované písemně nebo elektronicky bude v každém případě zahrnuto: – popis vozu a případně vozu ke koupi, obojí s případným příslušenstvím; – cena vozu v okamžiku koupě a prodeje s uvedením, zda se jedná o cenu stanovenou nebo nestanovenou sjednanou cenou. – cenu případně zakoupeného vozu při smluveném předání tohoto vozu; – náklady na dodání vozu; – odkaz na to, zda je záruka použitelná či nikoli, kde prodejce nebo třetí strana bude působit jako dodavatel záruky (pokud je to možné, budou zpřístupněny záruční podmínky této třetí strany). Pokud zde není uveden odkaz na záruku, není sjednáno nic o záruce. – způsob platby.

 

ČLÁNEK 4 – ZMĚNY/ZVÝŠENÍ CENY 1. Změny daní, spotřebních daní a podobných vládních poplatků se vždy promítnou do dohodnuté stanovené i nestanovené ceny nových i ojetých vozů. 2. V nezmenšené míře, než je stanoveno v ČLÁNKU 6, odstavec 1, mohou být výše uvedené změny, jakož i zvýšení cen v důsledku změn cen výrobců a/nebo dovozců, nákladů na dopravu a směnných kurzů přeneseny na nestanovené dohodnuté na cenách vozu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy při oznámení změny ceny v případě, že sjednaná cena prodávajícího je navýšení o více než 15 % oproti sjednané ceně. Zrušení musí proběhnout do 2 dnů od oznámení změny ceny.

 

ČLÁNEK 5 – RIZIKO PRO VOZIDLO Prodávající nese rizika a náklady spojené s vozidlem až do okamžiku skutečného dodání, pokud není s kupujícím písemně dohodnuto jinak. Vůz, který bude případně zakoupen, se stane majetkem prodávajícího až po skutečném dodání jemu. Do doby této dodávky ponese kupující riziko a náklady na vůz, který má být zakoupen, a bude muset uhradit všechny případné náklady. Patří sem i náklady na údržbu a případné škody, bez ohledu na následek poškození, i škody, které vzniknou v důsledku nedodání kompletní SPZ. Dohodnutý termín dodání vozu je považován za odhad.

ČLÁNEK 6 – ZRUŠENÍ 1. Každý uskutečněný prodej (ústní, písemný a/nebo přes internet), který se uskuteční, podléhá bez výjimek zadání až do okamžiku, kdy bude uzavřena skutečná kupní smlouva, kterou má dodat pouze prodávající. podepsané oběma stranami. Do tohoto okamžiku může prodávající bezplatně zrušit a zrušit jakékoli další smlouvy týkající se prodeje bez uvedení důvodu. 2. Kupující má možnost zrušit kupní smlouvu bez ohledu na to, zda prodávající nesplnil své povinnosti. Toto zrušení lze provést pouze písemně. Kupující je povinen nahradit prodávajícímu veškeré škody, které utrpí, do jednoho týdne od tohoto zrušení. Výše této škody byla stanovena na 25 % z kupní ceny zrušeného vozu. Pokud kupující nezaplatí náhradu do 7 dnů, má prodávající právo kupujícího písemně informovat, že si přeje úplné provedení kupní smlouvy. V takovém případě se již kupující nemůže odvolat proti zrušení. Povinnost kupujícího uhradit tuto náhradu je dluhem ve smyslu ČLÁNKU 16 těchto Všeobecných obchodních podmínek, u kterého byl výslovně stanoven a dohodnut okamžik zaplacení. 3. Oprávnění k odstoupení od smlouvy již neexistuje, pokud byl vůz, který má být potenciálně zakoupen/vyměněn, dodán kupujícímu prodávajícím nebo pokud byla zaplacena dohodnutá záloha.

 

4. Činnosti, opravy a údržba

 

ČLÁNEK 7 – ZADÁNÍ Úkol k provedení úkolu se zadává ústně, písemně nebo elektronicky. Zadání, které je zadáno elektronicky objednatelem, bude nejprve uznáno, když bude potvrzeno zhotovitelem. Kopie písemného zadání může být poskytnuta klientovi dle přání klienta.

 

ČLÁNEK 8 – NABÍDKA Klient si může přát, aby před nebo během zadávání objednávky byla uvedena nabídka úkolů a také časový rámec, ve kterém budou úkoly provedeny. Uvedená nabídka a časový rámec jsou odhady, pokud se dodavatel a opravce nedohodli na stanovené ceně a/nebo časovém rámci. V případě, že odhadovaná cena překročí nebo hrozí, že bude překročena o více než 15 %, opravce by měl kontaktovat klienta a projednat dodatečné náklady. Klient má právo ukončit smlouvu s přihlédnutím k dvoutýdenní výpovědní lhůtě za odměnu opravce za již provedené činnosti. Když opravce překročí nebo hrozí, že překročí daný odhad časového rámce, musí o tom okamžitě informovat klienta a měl by být sdělen nový termín dodání.

 

ČLÁNEK 9 – FAKTURA Na vyžádání zašleme konkrétní fakturu za provedené činnosti.

 

ČLÁNEK 10 – NÁKLADY NA SKLADOVÁNÍ V případě, že si klient nevyzvedne vozidlo do tří pracovních dnů od vyrozumění o provedení činností, může si opravce účtovat náklady na skladování, které jsou vedeny v rámci společnosti, nebo v případě, že nejsou udržovány. cenu, lze účtovat přiměřenou náhradu nákladů na skladování.

 

ČLÁNEK 11 – ZÁRUKY ZA ZADRŽENÍ Opravce může jednat na základě záruk za zadržování, pokud a dokud: – klient nezaplatí nebo zcela neuhradí náklady na provedené opravy vozu; – klient zcela neuhradí náklady na dříve provedené opravy opravcem na stejném vozidle; – klient plně nedodržuje další nároky, které vyplývají ze smluvního vztahu s opravcem/prodejcem. Opravář může také jednat na základě záruk za zadržení v případě, že neshoda ohledně provedených úkolů byla předložena soudci v Tallinnu, okres Harju, Estonsko.

 

ČLÁNEK 12 – VYHRAZENÉ SOUČÁSTI Vyměněné součásti budou klientovi zpřístupněny po provedení postoupení, pokud o to klient při zadání postoupení požádal. To neplatí pro komponenty, které musí být izolovány s odkazem na uplatnění záruky. V druhém případě budou komponenty zpřístupněny poté, co byla záruka uplatněna a poskytnuta poskytovatelem záruky a klient si přeje použít komponenty k prokázání, že reklamace záruky nebyly (zatím) dostatečně vyřízeny.

 

ČLÁNEK 13 – POSOUZENÍ ŠKODY V případě, že opravce posoudil ocenění škody, budou klientovi účtovány náklady, které byly v tomto procesu skutečně vynaloženy. Tyto náklady nebudou účtovány při zadání úkolu opravit toto poškození opravci nebo v případě, že je s opravcem dohodnuto dodání jiného vozu. Náklady na vyčíslení škody sjednávají obě strany písemně. V případě neexistence takové dohody dluží přiměřeně stanovené náklady na ocenění.

 

5. Záruka

 

ČLÁNEK 14 – ZÁRUKA NA VOZY A KOMPONENTY / PŘÍSLUŠENSTVÍ 1. Na nové komponenty se nevztahuje žádná jiná záruka než ta, kterou poskytuje výrobce nebo dovozce, stejně jako zákonná práva uvedená v odstavci 1. 2. Prodávající neposkytuje záruku na ojeté vozy/klasické vozy, pokud se obě strany výslovně, smluvně a písemně nedohodly na záruce. Nové vozy mají případně záruku výrobce. 4. Ojetý vůz/klasický vůz se prodává ve stavu, v jakém se nachází v době prodeje.

5. Inspekce a/nebo prohlídka vozu před koupí je povolena ve spolupráci s prodávajícím, přičemž náklady a riziko nese kupující. Je třeba zaplatit výslovně dohodnutou zálohu. V případě, že při kontrole dojde k jakémukoli poškození, bude toto naúčtováno kupujícímu a/nebo pověřenému orgánu kontroly. 6. Záruka se nikdy neposkytuje na samostatně dodávané komponenty nebo na hodinovou mzdu. 7. Poškození, které vzniklo neopatrným používáním, nespadá do záruky na ojeté vozy/klasické vozy, pokud kupující neprokáže, že ke škodě nedošlo za odchylných okolností.

 

ČLÁNEK 15 – ZÁRUKA NA ÚDRŽBU A OPRAVU 1. Opravář zaručuje řádné provedení úkolů, které přijal nebo zadal externě, a materiálů, které byly k tomuto účelu použity, po dobu jednoho měsíce, počínaje okamžikem, kdy je vůz klientovi opět k dispozici. Záruka zahrnuje stále provádění úkolu, který nebyl proveden nebo nebyl proveden adekvátně. 2. Na objednané nouzové opravy se neposkytuje žádná záruka ani náhrada. 3. Nárok na záruku a náhradu se ruší v případě: a. klient neinformuje opravce co nejdříve (do pěti dnů) po zaznamenání škody; b. opravce nejprve nedostane příležitost k nápravě škody; C. třetí strany bez vědomí a písemného svolení opravce provedly činnosti, které souvisejí s úkoly prováděnými opravcem, na který byl uplatněn nárok na záruku.

 

6. Všeobecné podmínky

 

ČLÁNEK 16 – PLATBA 1. Dluhy, které má kupující/klient vůči prodávajícímu/opravci, musí být uhrazeny v místě prodávajícího/opravce. Platba musí proběhnout v hotovosti spolu s předáním vozu, součástí vozu nebo provedených úkonů. Platba v hotovosti zahrnuje mimo jiné i převod dovodené částky na číslo bankovního účtu, které sdělil prodejce/opravce. Peníze musí být převedeny v okamžiku doručení. 2. V případě, že byl výslovně písemně sjednán jiný okamžik platby, je prodávající/opravce oprávněn účtovat měsíčně zákonnou úrokovou sazbu z dlužných částek. Zde se za celý měsíc považuje zbytek měsíce od okamžiku, kdy měla platba proběhnout. Toto navýšení dlužné částky je chápáno jako podmínka, za které prodávající/opravář povolí odklad platby, aniž by upustil od povinnosti platby v hotovosti kupujícího/klienta. Navýšení začíná jeden měsíc po odeslání faktury. 3. V případě, že se strany zdržely platby v hotovosti a výslovně se písemně nedohodly na okamžiku platby, neplatí platební lhůta. 4. Zárukou uvedenou v tomto článku a v článku 15 se nezmenšují ani nesnižují zákonná práva kupujícího, který nevykonává povolání nebo má tedy společnost. 5. Kupující je povinen zaplatit dlužnou částku před uplynutím dohodnutého termínu platby. Pokud nebude platba provedena do tohoto data, provozovatel zašle bezplatnou upomínku platby a dá kupujícímu možnost do čtrnácti dnů od obdržení upomínky ještě uhradit dlužnou částku. Pokud ani po uplynutí lhůty upomínky k úhradě nedojde, je provozovatel oprávněn účtovat úroky od okamžiku zanedbání platby. Tento zájem se rovná právnímu zájmu. Soudní a mimosoudní náklady, které strana vynaložila za účelem vymáhání platby dluhu, mohou být účtovány protistraně. Výše nákladů podléhá (zákonným) hranicím. 6. Vůz bude vázán na určité VIN číslo, jakmile prodejce obdrží plnou platbu. Navzdory tomu, že je číslo VIN dohodnuto. Prodávající má právo dodat kupujícímu obdobný vůz v případě, že není k dispozici přesný sjednaný vůz.

 

ČLÁNEK 17 – VÝHRADA VLASTNICTVÍ Dodaný vůz zůstává ve vlastnictví prodávajícího, dokud kupující zcela nesplní povinnosti z kupní smlouvy. Dokud není kupujícímu svěřen vůz do držby, je kupující povinen zajistit a uhradit náklady na pojištění odpovědnosti za auto a je povinen vůz udržovat. Prodávající nebude v žádném případě chránit kupujícího před jeho nebo její odpovědností jako nositele vozu. Na druhé straně kupující ručí prodávajícímu za závazky, které by vůči prodávajícímu mohly mít třetí osoby a které by mohly souviset s provedenou výhradou vlastnictví. Prodejce má po celou dobu plné právo prodat auta/díly, které jsou v držení prodávajícího, komukoli si to prodávající přeje.

 

ČLÁNEK 18 – ODCHYLKY Odchylky, mezi něž patří doplňky nebo rozšíření těchto Všeobecných obchodních podmínek, jsou platné pouze tehdy, pokud byly písemně zdokumentovány oběma stranami.

 

ČLÁNEK 19 – ŘEŠENÍ SPORŮ A ČESKÉ PRÁVO

Uzavřené smlouvy a/nebo jiná ujednání (ústní i písemná) s prodávajícím podléhají výhradně českému právu. Projednávat spory má výhradně český soudce nebo arbitrážní výbor zřízený v Česku jmenovaný oběma stranami. Spor nezasahuje do volby kupujícího/klienta nechat soudce spor vyřešit. Pokud ke sporu došlo neoprávněně, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu vzniklé náklady (soudní i mimosoudní).

 

ČLÁNEK 20 – PODROBNOSTI Údaje o kupujícím/klientovi uvedené na potvrzení objednávky jsou zpracovávány prodávajícím/zhotovitelem podle estonského zákona o ochraně osobních údajů (GDPR, platný od 25.8.2018)

bottom of page